Close

Definities

Cliënt: elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
Voordelen en diensten: https://abcprint.shop/nl/ biedt klanten:

Inhoud: Alle elementen waaruit de informatie op de site bestaat, in het bijzonder teksten - afbeeldingen - video's.

Klant informatie: Hierna aangeduid als "Informatie (s)" die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die waarschijnlijk worden bewaard door https://abcprint.shop/nl/ voor het beheer van uw account, het beheer van de klantenrelatie en voor analyse- en statistiekdoeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie : “Informatie die, in welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonlijke gegevens", "betrokkene", "onderaannemer" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis die is gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679)

1. Presentatie van de website.

Volgens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website geïnformeerd https://abcprint.shop/nl/ de identiteit van de verschillende stakeholders in het kader van de implementatie en monitoring:

Eigenaar : SASU ARIK SOURCING Kapitaal van 500 € BTW-nummer: FR76 888775681 - 20 Boulevard Eugène Deruelle - Immeuble le Britannia - Bât.B 69003 Lyon
Publicatiebeheerder : ARIK SOURCING - info@https://abcprint.shop/nl/
De publicatiemanager is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : Grégory HOHL - info@https://abcprint.shop/nl/
Gastheer : So You Start (OVH) - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1-855-684-5463
Functionaris voor gegevensbescherming : ARIK SOURCING - info@https://abcprint.shop/nl/

De juridische mededelingen zijn ontleend aan het model voorgesteld door de gratis generator aangeboden door Orson.io

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

De Site is een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Code of Intellectual Property en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag op geen enkele manier alle of een deel van de elementen of werken van de Site voor eigen rekening hergebruiken, overdragen of exploiteren.

Gebruik van de site https://abcprint.shop/nl/ impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site https://abcprint.shop/nl/ worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter beslist worden door https://abcprint.shop/nl/, die vervolgens zullen proberen om de gebruikers vooraf de data en tijden van de interventie te communiceren. De website https://abcprint.shop/nl/ wordt regelmatig bijgewerkt door https://abcprint.shop/nl/ verantwoordelijk. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis mee te maken.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Website https://abcprint.shop/nl/ heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. https://abcprint.shop/nl/ streeft ernaar om op de site te voorzien https://abcprint.shop/nl/ informatie zo nauwkeurig mogelijk. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze hierdoor zijn veroorzaakt of door externe partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie vermeld op de site https://abcprint.shop/nl/ worden alleen ter informatie gegeven en kunnen worden gewijzigd. Daarnaast staat de informatie op de site https://abcprint.shop/nl/ zijn niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie. https://abcprint.shop/nl/ wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679)

Het doel is om een service te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De gastheer verzekert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Het behoudt zich niettemin het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke tijd te onderbreken, in het bijzonder met het oog op onderhoud, verbetering van zijn infrastructuren, uitval van zijn infrastructuren of indien de Diensten en Diensten bekend verkeer genereren.

https://abcprint.shop/nl/ en de host kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van storing van het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefoonapparatuur die met name verband houden met netwerkcongestie waardoor toegang tot de server wordt verhinderd.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

https://abcprint.shop/nl/ bezit de intellectuele eigendomsrechten en bezit de rechten om alle elementen die toegankelijk zijn op de website te gebruiken, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, video's, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://abcprint.shop/nl/.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

https://abcprint.shop/nl/ treedt op als redacteur van de site. https://abcprint.shop/nl/ is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die het publiceert.

https://abcprint.shop/nl/ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website https://abcprint.shop/nl/, en die ofwel het gevolg zijn van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, ofwel van de verschijning van een bug of een incompatibiliteit.

https://abcprint.shop/nl/ kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld marktverlies of verlies van een kans) als gevolg van het gebruik van de site https://abcprint.shop/nl/. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://abcprint.shop/nl/ behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien toepasselijk, https://abcprint.shop/nl/ behoudt zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving betreffende marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 6 augustus 2004 en de algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679). ).

7.1 Verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Voor de persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van het persoonlijke account van de gebruiker en de navigatie op de site, is de persoon die verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonlijke gegevens: ARIK SOURCING. https://abcprint.shop/nl/wordt vertegenwoordigd door Grégory HOHL, zijn wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor het verwerken van de gegevens die het verzamelt, https://abcprint.shop/nl/ verbindt zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen te respecteren. Het is in het bijzonder aan de klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, op basis van het verzamelen van hun toestemmingen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een register van behandelingen bij te houden in overeenstemming met met de werkelijkheid. Elke keer https://abcprint.shop/nl/ verwerkt Persoonsgegevens, https://abcprint.shop/nl/ neemt alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van de Persoonsgegevens te waarborgen met betrekking tot de doeleinden waarvoor https://abcprint.shop/nl/ behandelt ze.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://abcprint.shop/nl/ zal waarschijnlijk alle of een deel van de gegevens verwerken:

 • om navigatie op de site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten en diensten mogelijk te maken: verbindings- en gebruiksgegevens van de site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
 • om computerfraude (spammen, hacken, enz.) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die wordt gebruikt om te browsen, IP-adres, wachtwoord (hash)
 • om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren op https://abcprint.shop/nl/ : E-mail adres
 • om communicatiecampagnes te voeren (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://abcprint.shop/nl/ verkoopt uw persoonlijke gegevens niet die daarom alleen worden gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving, Gebruikers van https://abcprint.shop/nl/ hebben de volgende rechten:

 • recht op toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van gebruikersgegevens recht om persoonlijke gegevens van gebruikers te blokkeren of te wissen (artikel 17 van de RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn , of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is
 • recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c RGPD)
 • recht op beperking van de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 18 RGPD)
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 RGPD)
 • recht op de overdraagbaarheid van gegevens die gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG)
 • het recht om het lot van de gegevens van de gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie https://abcprint.shop/nl/ moeten hun gegevens (of niet) meedelen aan een derde partij die ze eerder hebben aangewezen

Zodra https://abcprint.shop/nl/ op de hoogte is van het overlijden van een Gebruiker en bij gebreke van instructies van hem, https://abcprint.shop/nl/ verbindt zich ertoe hun gegevens te vernietigen, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de gebruiker wil weten hoe https://abcprint.shop/nl/ hun Persoonsgegevens gebruikt, vragen om rectificatie of verzet tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker contact opnemen https://abcprint.shop/nl/ schriftelijk naar het volgende adres:

ARIK SOURCING - DPO, ARIK SOURCING
20 Boulevard Eugène Deruelle - Le Britannia-gebouw - Gebouw B 69003 Lyon.

In dat geval moet de gebruiker de persoonlijke gegevens aangeven die hij wenst https://abcprint.shop/nl/ corrigeert, actualiseert of verwijdert, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de opgelegde verplichtingen https://abcprint.shop/nl/ volgens de wet, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Eindelijk, gebruikers van https://abcprint.shop/nl/ kan een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-mededeling van persoonlijke gegevens

https://abcprint.shop/nl/ onthoudt zich van het verwerken, hosten of overdragen van de Informatie die over haar Klanten is verzameld naar een land buiten de Europese Unie of erkend als "ongeschikt" door de Europese Commissie zonder de klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Echter, https://abcprint.shop/nl/ blijft vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat ze voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679).

https://abcprint.shop/nl/ verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te waarborgen en in het bijzonder dat deze niet aan onbevoegde personen wordt meegedeeld. Als echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van Klantinformatie beïnvloedt onder de aandacht wordt gebracht https://abcprint.shop/nl/moet deze de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en hem op de hoogte brengen van de genomen corrigerende maatregelen. Anderszins https://abcprint.shop/nl/ verzamelt geen "gevoelige gegevens".

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van https://abcprint.shop/nl/ en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve attributies en voor de hierboven vermelde doeleinden, zullen de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van de gebruikers van https://abcprint.shop/nl/ zijn voornamelijk onze klantenservicemedewerkers.

8. Melding van incidenten

Hoe hard u ook uw best doet, geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag is volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers op de hoogte stellen, zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We zijn toegewijd om onze klanten volledig te informeren over alle zaken met betrekking tot de veiligheid van hun account en om hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen persoonlijke informatie van de sitegebruiker https://abcprint.shop/nl/ wordt niet zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de terugkoop van https://abcprint.shop/nl/ en zijn rechten zouden de overdracht van genoemde informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site op te slaan en te wijzigen https://abcprint.shop/nl/.

veiligheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te waarborgen, https://abcprint.shop/nl/ maakt gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparaten zoals firewall, pseudonimisering, codering en wachtwoord.

Bij het verwerken van persoonlijke gegevens, https://abcprint.shop/nl/neemt alle redelijke maatregelen om ze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Internet "cookies" en "tags" hypertext-links

De website https://abcprint.shop/nl/ bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van https://abcprint.shop/nl/. Echter, https://abcprint.shop/nl/ heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment kosteloos deactiveren met behulp van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de Diensten die door de site worden aangeboden, kan verminderen of verhinderen.

9.1. "COOKIES"

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen op de terminal van de gebruiker (bijvoorbeeld: computer, smartphone) (hierna "cookies" genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, evenals de datum en tijd van toegang. Cookies lopen onder geen enkele omstandigheid het risico de terminal van de gebruiker te beschadigen.

https://abcprint.shop/nl/ zal waarschijnlijk de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina's, de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie maakt het mogelijk https://abcprint.shop/nl/ verbetering van de inhoud van de site, de navigatie van de gebruiker.

Cookies die de navigatie vergemakkelijken en / of de levering van de diensten die door de Site worden aangeboden, de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet wenst te accepteren, zodat Cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel. , dat ze worden afgewezen, hetzij systematisch, hetzij volgens hun uitgever. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd de aanvaarding of weigering van cookies wordt aangeboden, voordat een cookie waarschijnlijk op zijn terminal wordt opgeslagen. https://abcprint.shop/nl/ informeert de Gebruiker dat het in dat geval mogelijk is dat niet alle functionaliteiten van zijn browsersoftware beschikbaar zijn.

Als de gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of browser weigert, of als de gebruiker de daar geregistreerde cookies verwijdert, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn browsen en ervaring op de site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://abcprint.shop/nl/ of een van zijn serviceproviders kan om technische compatibiliteitsdoeleinden het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal en de weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal lijkt te zijn verbonden met internet niet herkennen.

Indien toepasselijk, https://abcprint.shop/nl/ wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de slechte werking van de site en de diensten die mogelijk worden aangeboden door https://abcprint.shop/nl/, die (i) voortvloeit uit de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) uit de onmogelijkheid voor https://abcprint.shop/nl/ om de cookies op te slaan of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking als gevolg van de keuze van de gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat u weet hoe de gebruiker zijn voorkeuren op het gebied van cookies kan wijzigen.

De gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn wensen op het gebied van cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://abcprint.shop/nl/ kan ook gebruikmaken van de diensten van externe dienstverleners om het te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in dit gedeelte wordt beschreven.

Ten slotte door te klikken op de pictogrammen die zijn gewijd aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die op de Site van verschijnen https://abcprint.shop/nl/ of in zijn mobiele applicatie en als de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder te surfen op de Website of de mobiele applicatie van https://abcprint.shop/nl/, Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kunnen ook cookies op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen.

Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u ermee instemt, door verder te surfen op de Website of de mobiele applicatie van https://abcprint.shop/nl/. De gebruiker kan op elk moment zijn toestemming intrekken https://abcprint.shop/nl/ plaatst dit soort cookies.

Artikel 9.2. INTERNET-TAGS

https://abcprint.shop/nl/ kan af en toe internetbakens gebruiken (ook bekend als 'tags' of actietags, single-pixel GIF's, transparante GIF's, onzichtbare GIF's en één-op-één GIF's) en deze inzetten via een analysepartner die het web waarschijnlijk kan vinden (en daarom om de bijbehorende informatie, inclusief het IP-adres van de Gebruiker) op te slaan in het buitenland.

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die internetgebruikers toegang geven tot de site als op de verschillende pagina's daarvan.

Deze technologie maakt het mogelijk https://abcprint.shop/nl/ de reacties van bezoekers op de site en de doeltreffendheid van zijn acties evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de informatie die wordt geraadpleegd), evenals het gebruik van deze site door de gebruiker.

De externe dienstverlener kan informatie verzamelen over bezoekers van de site en andere websites met behulp van deze tags, rapporten over de activiteit van de site opstellen ter attentie van https://abcprint.shop/nl/, en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik hiervan en internet.

10. Toepasselijk recht en toekenning van jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://abcprint.shop/nl/ valt onder de Franse wetgeving. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt de exclusieve bevoegdheid toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Lyon.


Close