Close

Definitioner

Klient: varje professionell eller kapabel fysisk person i den mening som avses i artiklarna 1123 och följande i civillagen, eller juridisk person, som besöker webbplatsen under dessa allmänna villkor.
Fördelar och tjänster: https://abcprint.shop/sv/ förser kunderna med:

Innehåll: Alla element som utgör den information som finns på webbplatsen, särskilt texter - bilder - videor.

Kundinformation: Hädanefter kallad "information (er)" som motsvarar alla personuppgifter som sannolikt kommer att innehas av https://abcprint.shop/sv/ för hantering av ditt konto, hantering av kundrelationen och för analys och statistik.

Användare: Internetanvändare ansluter med den ovan nämnda webbplatsen.

Personlig information : ”Information som tillåter, i vilken form som helst, direkt eller indirekt, identifiering av de fysiska personer som den gäller för” (artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978).

Termerna "personuppgifter", "registrerad", "underleverantör" och "känslig information" har den betydelse som definieras av den allmänna dataskyddsförordningen (RGPD: nr 2016-679)

1. Presentation av webbplatsen.

Enligt artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 för förtroende för den digitala ekonomin informeras användare av webbplatsen https://abcprint.shop/sv/ de olika intressenternas identitet i samband med dess genomförande och övervakning:

Ägare : SASU ARIK SOURCING Aktiekapital på 500 € Momsnummer: FR76 888775681 - 20 Boulevard Eugène Deruelle - Immeuble le Britannia - Bât.B 69003 Lyon
Publikationschef : ARIK SOURCING - info@https://abcprint.shop/sv/
Publikationschefen är en fysisk person eller en juridisk person.
Webbansvarig : Grégory HOHL - info@https://abcprint.shop/sv/
Värd : So You Start (OVH) - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1-855-684-5463
Dataskyddsombud : ARIK SOURCING - info@https://abcprint.shop/sv/

De juridiska meddelandena hämtas från modellen som föreslås av gratis generator som erbjuds av Orson.io

2. Allmänna användningsvillkor för webbplatsen och de tjänster som erbjuds.

Webbplatsen utgör ett intellektuellt arbete som skyddas av bestämmelserna i koden för immateriella rättigheter och tillämpliga internationella förordningar. Kunden får inte på något sätt återanvända, överföra eller utnyttja hela eller delar av webbplatsens element eller verk för sitt eget konto.

Användning av webbplatsen https://abcprint.shop/sv/ innebär fullständig acceptans av de allmänna användningsvillkoren som beskrivs nedan. Dessa användningsvillkor kommer sannolikt att ändras eller kompletteras när som helst, användare av webbplatsen https://abcprint.shop/sv/ uppmanas därför att rådfråga dem regelbundet.

Denna webbplats är normalt tillgänglig för användare hela tiden. Avbrott på grund av tekniskt underhåll kan dock bestämmas av https://abcprint.shop/sv/, som sedan kommer att försöka kommunicera till användarna i förväg datum och tider för interventionen. Hemsidan https://abcprint.shop/sv/ uppdateras regelbundet av https://abcprint.shop/sv/ ansvarig. På samma sätt kan de juridiska meddelandena ändras när som helst: de är ändå bindande för användaren som uppmanas att hänvisa till dem så ofta som möjligt för att bekanta sig med dem.

3. Beskrivning av tillhandahållna tjänster.

Hemsida https://abcprint.shop/sv/ syftar till att ge information om alla företagets aktiviteter. https://abcprint.shop/sv/ strävar efter att tillhandahålla på webbplatsen https://abcprint.shop/sv/ information så exakt som möjligt. Det kan dock inte hållas ansvarigt för utelämnanden, felaktigheter och brister i uppdateringen, varken orsakad av den eller av tredje part som tillhandahåller denna information.

All information som anges på webbplatsen https://abcprint.shop/sv/ ges endast för information och kan komma att ändras. Dessutom informationen på webbplatsen https://abcprint.shop/sv/ inte är uttömmande. De ges under förutsättning att ändringar har gjorts sedan de släpptes online.

4. Avtalsenliga begränsningar av tekniska data.

Webbplatsen använder JavaScript-teknik. Webbplatsen kan inte hållas ansvarig för materiella skador kopplade till användningen av webbplatsen. Dessutom åtar sig användaren av webbplatsen att komma åt webbplatsen med ny utrustning som inte innehåller virus och med en uppdaterad webbläsare av den senaste generationen. https://abcprint.shop/sv/ är värd för en tjänsteleverantör inom Europeiska unionens territorium i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (RGPD: nr 2016-679)

Målet är att tillhandahålla en tjänst som säkerställer bästa tillgänglighet. Värden säkerställer kontinuiteten i sin service dygnet runt, varje dag på året. Det förbehåller sig dock rätten att avbryta värdtjänsten under kortast möjliga tidsperioder, särskilt för underhåll, förbättring av dess infrastruktur, fel på dess infrastruktur eller om tjänsterna och tjänsterna genererar känd trafik. Onaturligt.

https://abcprint.shop/sv/ och värden kan inte hållas ansvarig i händelse av funktionsstörning i internetnätet, telefonlinjer eller dator- och telefonutrustning kopplad särskilt till nätverksbelastning som förhindrar åtkomst till servern.

5. Immateriella rättigheter och förfalskningar.

https://abcprint.shop/sv/ äger immateriella rättigheter och har rätt att använda alla element som är tillgängliga på webbplatsen, särskilt texter, bilder, grafik, logotyper, videor, ikoner och ljud. Reproduktion, representation, modifiering, publicering, anpassning av hela eller delar av webbplatsens element, oavsett vilket sätt eller vilket förfarande som används, är förbjudet utan föregående skriftligt tillstånd från: https://abcprint.shop/sv/.

All obehörig användning av webbplatsen eller något av elementen som den innehåller kommer att anses utgöra en överträdelse och åtalas i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande i immaterialrättslagen.

6. Ansvarsbegränsningar.

https://abcprint.shop/sv/ fungerar som redaktör för webbplatsen. https://abcprint.shop/sv/ ansvarar för kvaliteten och sanningen på det innehåll som publiceras.

https://abcprint.shop/sv/ kan inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador som orsakats av användarens utrustning när de besöker webbplatsen https://abcprint.shop/sv/, och härrör antingen från användning av utrustning som inte uppfyller specifikationerna som anges i punkt 4, eller från uppkomsten av ett fel eller en inkompatibilitet.

https://abcprint.shop/sv/ kan inte också hållas ansvarig för indirekta skador (till exempel förlust av marknad eller förlust av en chans) till följd av användningen av webbplatsen https://abcprint.shop/sv/. Interaktiva utrymmen (möjlighet att ställa frågor i kontaktutrymmet) är tillgängliga för användare. https://abcprint.shop/sv/ förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ta bort allt innehåll som publiceras i detta utrymme som skulle bryta mot tillämplig lag i Frankrike, särskilt bestämmelserna om dataskydd. Om tillämpligt, https://abcprint.shop/sv/ förbehåller sig också rätten att ifrågasätta det civila och / eller straffrättsliga ansvaret för användaren, särskilt i händelse av ett rasistiskt, kränkande, förtalande eller pornografiskt meddelande, oavsett vilket medium som används (text, fotografi, etc.).

7. Hantering av personuppgifter.

Kunden informeras om reglerna för marknadsföringskommunikation, lagen av den 21 juni 2014 för förtroende för den digitala ekonomin, dataskyddslagen från den 6 augusti 2004 samt den allmänna dataskyddsförordningen (RGPD: nr 2016-679 ).

7.1 Ansvarig för insamling av personuppgifter

För de personuppgifter som samlas in som en del av skapandet av användarens personliga konto och dess navigering på webbplatsen är den person som ansvarar för behandlingen av personuppgifter: ARIK SOURCING. https://abcprint.shop/sv/representeras av Grégory HOHL, hans juridiska ombud

Som ansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in, https://abcprint.shop/sv/ åtar sig att respektera ramen för gällande lagbestämmelser. Det är särskilt upp till kunden att fastställa syftet med sin databehandling, att ge sina kunder och kunder, från insamlingen av deras samtycke, fullständig information om behandlingen av deras personuppgifter och att upprätthålla ett register över behandlingar i enlighet med med verkligheten. Varje gång https://abcprint.shop/sv/ behandlar personuppgifter, https://abcprint.shop/sv/ vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa personuppgifternas noggrannhet och relevans med avseende på ändamålen för vilka https://abcprint.shop/sv/ behandlar dem.

7.2 Syftet med de insamlade uppgifterna

https://abcprint.shop/sv/ kommer sannolikt att behandla hela eller delar av uppgifterna:

 • för att möjliggöra navigering på webbplatsen och hantering och spårbarhet av de tjänster och tjänster som beställts av användaren: anslutning och användning av webbplatsen, fakturering, orderhistorik etc.
 • för att förhindra och bekämpa datorbedrägerier (skräppost, hacking etc.): datorutrustning som används för surfning, IP-adress, lösenord (hash)
 • för att förbättra navigeringen på webbplatsen: anslutnings- och användningsdata
 • att genomföra valfria undersökningar om tillfredsställelse https://abcprint.shop/sv/ : E-postadress
 • att genomföra kommunikationskampanjer (sms, e-post): telefonnummer, e-postadress

https://abcprint.shop/sv/ säljer inte dina personuppgifter som därför endast används av nödvändighet eller för statistiska och analytiska ändamål.

7.3 Rätt till tillgång, rättelse och opposition

I enlighet med gällande europeiska regler, Användare av https://abcprint.shop/sv/ har följande rättigheter:

 • rätt till tillgång (artikel 15 RGPD) och rättelse (artikel 16 RGPD), uppdatering, fullständighet av användardata rätt att blockera eller radera användarens personuppgifter (artikel 17 i RGPD), när de är felaktiga, ofullständiga, tvetydiga, inaktuella , eller vars insamling, användning, kommunikation eller bevarande är förbjuden
 • rätt att när som helst återkalla sitt samtycke (artikel 13-2c RGPD)
 • rätt att begränsa behandlingen av användardata (artikel 18 i RGPD)
 • rätt att motsätta sig behandlingen av användardata (artikel 21 i RGPD)
 • rätt till portabilitet av data som användarna har tillhandahållit, när dessa uppgifter är föremål för automatiserad behandling baserat på deras samtycke eller på ett avtal (artikel 20 i GDPR)
 • rätt att definiera ödet för användarnas data efter deras död och att välja vem https://abcprint.shop/sv/ måste kommunicera (eller inte) sina uppgifter till en tredje part som de tidigare har utsett

Så snart som https://abcprint.shop/sv/ är medveten om en användares död och i avsaknad av instruktioner från honom, https://abcprint.shop/sv/ åtar sig att förstöra sina uppgifter, såvida inte deras lagring är nödvändig för bevisändamål eller för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om användaren vill veta hur https://abcprint.shop/sv/ använder sina personuppgifter, ber om att rätta till dem eller motsätta sig behandlingen, kan användaren kontakta https://abcprint.shop/sv/ skriftligen till följande adress:

ARIK SOURCING - DPO, ARIK SOURCING
20 Boulevard Eugène Deruelle - Le Britannia-byggnad - Byggnad B 69003 Lyon.

I detta fall måste användaren ange de personuppgifter som han vill ha https://abcprint.shop/sv/ korrigerar, uppdaterar eller raderas genom att identifiera sig exakt med en kopia av ett identitetsdokument (identitetskort eller pass).

Begäran om radering av personuppgifter kommer att omfattas av de skyldigheter som åläggs https://abcprint.shop/sv/ enligt lag, särskilt när det gäller bevarande eller arkivering av dokument. Slutligen, användare av https://abcprint.shop/sv/ kan lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheterna och särskilt CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Icke-kommunikation av personuppgifter

https://abcprint.shop/sv/ avstår från att bearbeta, vara värd eller överföra den information som samlats in på sina kunder till ett land utanför Europeiska unionen eller erkänt som "olämpligt" av Europeiska kommissionen utan att först informera kunden. Dock, https://abcprint.shop/sv/ förblir fritt att välja sina tekniska och kommersiella underleverantörer på villkor att de ger tillräckliga garantier med avseende på kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (RGPD: nr 2016-679).

https://abcprint.shop/sv/ åtar sig att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att bevara informationens säkerhet och i synnerhet att den inte kommuniceras till obehöriga personer. Men om en händelse som påverkar integriteten eller konfidentialiteten för kundinformation får information om https://abcprint.shop/sv/måste den senare informera kunden så snart som möjligt och informera honom om de korrigerande åtgärder som vidtagits. annat https://abcprint.shop/sv/ samlar inte in några "känsliga uppgifter".

Användarens personuppgifter kan behandlas av dotterbolag till https://abcprint.shop/sv/ och underleverantörer (tjänsteleverantörer), uteslutande för att uppnå syftet med denna policy.

Inom gränserna för deras respektive attribut och för de ändamål som nämns ovan, kan de huvudsakliga personerna ha tillgång till uppgifterna från användarna av https://abcprint.shop/sv/ är främst våra kundtjänstagenter.

8. Händelsemeddelande

Oavsett hur hårt du försöker, ingen överföringsmetod över Internet eller metod för elektronisk lagring är helt säker. Vi kan därför inte garantera absolut säkerhet. Om vi blir medvetna om ett säkerhetsbrott kommer vi att meddela berörda användare så att de kan vidta lämpliga åtgärder. Våra procedurer för incidentanmälan tar hänsyn till våra juridiska skyldigheter, vare sig på nationell eller europeisk nivå. Vi är fast beslutna att till fullo informera våra kunder om alla frågor som rör säkerheten för deras konto och att förse dem med all information som behövs för att hjälpa dem att uppfylla sina egna rapporteringsskyldigheter.

Ingen personlig information om webbplatsanvändaren https://abcprint.shop/sv/ publiceras inte utan användarens kunskap, byts ut, överförs, tilldelas eller säljs på något medium till tredje part. Endast antagandet om återköp av https://abcprint.shop/sv/ och hans rättigheter skulle möjliggöra överföring av nämnda information till den möjliga köparen som i sin tur skulle vara bunden av samma skyldighet att lagra och modifiera data med avseende på användaren av webbplatsen https://abcprint.shop/sv/.

säkerhet

För att säkerställa säkerheten och konfidentialiteten för personuppgifter och personliga hälsodata, https://abcprint.shop/sv/ använder nätverk skyddade av standardenheter som brandvägg, pseudonymisering, kryptering och lösenord.

När du behandlar personuppgifter, https://abcprint.shop/sv/vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dem mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse.

9. Internet "cookies" och "taggar" hypertextlänkar

Platsen https://abcprint.shop/sv/ innehåller ett antal hypertextlänkar till andra webbplatser, upprättade med tillstånd av https://abcprint.shop/sv/. Dock, https://abcprint.shop/sv/ har inte möjlighet att kontrollera innehållet på de sajter som besöks, och tar därför inget ansvar för detta faktum.

Såvida du inte väljer att inaktivera cookies, godkänner du att webbplatsen kan använda dem. Du kan inaktivera dessa kakor när som helst utan kostnad med hjälp av de avaktiveringsalternativ som erbjuds dig och återkallas nedan, med vetskap om att detta kan minska eller förhindra tillgänglighet till hela eller delar av tjänsterna som erbjuds på webbplatsen.

9.1. "COOKIES"

En ”cookie” är en liten informationsfil som skickas till användarens webbläsare och sparas i användarens terminal (t.ex. dator, smartphone), (nedan kallad ”cookies”). Den här filen innehåller information som användarens domännamn, användarens internetleverantör, användarens operativsystem samt datum och tid för åtkomst. Cookies riskerar inte att skada användarens terminal under några omständigheter.

https://abcprint.shop/sv/ kommer sannolikt att behandla användarens information om hans besök på webbplatsen, såsom de sidor som konsulterats, de sökningar som utförts. Denna information tillåter https://abcprint.shop/sv/ förbättra innehållet på webbplatsen, navigering av användaren.

Cookies som underlättar navigering och / eller tillhandahållande av de tjänster som erbjuds av webbplatsen, kan användaren konfigurera sin webbläsare så att den tillåter honom att bestämma om han vill acceptera dem så att cookies sparas i terminalen eller tvärtom , att de avvisas, antingen systematiskt eller enligt deras emittent. Användaren kan också konfigurera sin webbläsarprogramvara så att han accepterar eller avvisar kakor då och då innan en cookie sannolikt kommer att sparas i sin terminal. https://abcprint.shop/sv/ informerar användaren om att det i detta fall är möjligt att funktionerna i hans webbläsarprogramvara inte är tillgängliga.

Om användaren vägrar registreringen av kakor i sin terminal eller webbläsare, eller om användaren raderar de som är registrerade där, informeras användaren om att hans surfning och erfarenhet på webbplatsen kan vara begränsad. Detta kan också vara fallet när https://abcprint.shop/sv/ eller någon av dess tjänsteleverantörer kan, för tekniska kompatibilitetsändamål, inte känna igen vilken typ av webbläsare som används av terminalen, språk- och bildskärmsinställningarna eller det land från vilket terminalen verkar vara ansluten till Internet.

Om tillämpligt, https://abcprint.shop/sv/ avvisar allt ansvar för konsekvenserna av webbplatsens försämrade funktion och de tjänster som eventuellt erbjuds av https://abcprint.shop/sv/, som följer (i) av användarens vägran av kakor (ii) från omöjligheten för https://abcprint.shop/sv/ att spara eller konsultera de kakor som är nödvändiga för att de ska fungera som ett resultat av användarens val. För hanteringen av kakor och användarens val är konfigurationen för varje webbläsare annorlunda. Det beskrivs i webbläsarens hjälpmeny, som låter dig veta hur användaren kan ändra sina preferenser när det gäller cookies.

När som helst kan användaren välja att uttrycka och ändra sina önskemål när det gäller kakor. https://abcprint.shop/sv/ kan också använda tjänster från externa tjänsteleverantörer för att hjälpa till att samla in och bearbeta informationen som beskrivs i detta avsnitt.

Slutligen, genom att klicka på ikonerna för de sociala nätverken Twitter, Facebook, Linkedin och Google Plus som visas på webbplatsen för https://abcprint.shop/sv/ eller i sin mobilapplikation och om användaren har accepterat deponering av kakor genom att fortsätta surfa på webbplatsen eller mobilapplikationen till https://abcprint.shop/sv/, Twitter, Facebook, Linkedin och Google Plus kan också placera cookies på dina terminaler (dator, surfplatta, mobiltelefon).

Dessa typer av kakor placeras endast på dina terminaler om du samtycker till dem genom att fortsätta surfa på webbplatsen eller mobilapplikationen till https://abcprint.shop/sv/. När som helst kan användaren ändå återkalla sitt samtycke till https://abcprint.shop/sv/ sätter in denna typ av kakor.

Artikel 9.2. INTERNETTAGGAR

https://abcprint.shop/sv/ kan ibland använda internetfyrar (även kända som "taggar", eller åtgärdstaggar, GIF-filer med en pixel, transparenta GIF, osynliga GIF-filer och en-till-en-GIF) och distribuera dem via en analyspartners webb som sannolikt kommer att lokaliseras (och därför för att lagra motsvarande information, inklusive IP-adressen för användaren) i ett främmande land.

Dessa taggar placeras både i onlineannonser som tillåter internetanvändare att komma åt webbplatsen och på de olika sidorna därav.

Denna teknik tillåter https://abcprint.shop/sv/ utvärdera besökarnas svar på webbplatsen och hur effektiva dess handlingar är (till exempel hur många gånger en sida öppnas och informationen konsulteras), samt användarens användning av denna webbplats.

Den externa tjänsteleverantören kan samla information om besökare på webbplatsen och andra webbplatser med hjälp av dessa taggar, sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet för uppmärksamhet av https://abcprint.shop/sv/, och tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av detta och Internet.

10. Tillämplig lag och tilldelning av behörighet.

Varje tvist i samband med användningen av webbplatsen https://abcprint.shop/sv/ är underkastad fransk lag. Förutom i fall där lagen inte tillåter det, tillskrivs exklusiv behörighet de behöriga domstolarna i Lyon.


Close